Wybierz język
  • Polish
  • English
bottom_img
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie
Operator:
Fundacja "Fundusz Współpracy"

Przejdź na podstronę komponentu >> 
bottom_img
bottom_img
Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
Operator:
ECORYS Polska

Przejdź na podstronę komponentu >>  
bottom_img
bottom_img
Równe szanse i integracja społeczna
Operator:
ECORYS Polska

Przejdź na podstronę komponentu >>
bottom_img
 

Zamknięto już nabory wniosków w ramach wszystkich komponentów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za zainteresowanie naszym Programem. Obecnie trwa realizacja zakontraktowanych projektów. Więcej informacji znajduje się na stronach poszczególnych komponentów FOP.


Źródła finansowania Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Możliwość korzystania ze środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych związana jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Trzy kraje nie będące członkami Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia i Liechtenstein, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jednocześnie do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ustanowiły formy bezzwrotnej pomocy finansowej dla mniej zamożnych krajów Unii Europejskiej – dziesięciu nowych członków Unii oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Na mocy "Umowy o rozszerzeniu EOG" z 14 października 2003 roku zostały ustanowione dwa instrumenty wsparcia - Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Polska została objęta wsparciem Mechanizmów Finansowych od dnia 1 maja 2004 roku, czyli od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy są zarządzane przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Celem Mechanizmów Finansowych jest zmniejszenie dysproporcji społecznych i ekonomicznych.

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP) został ustanowiony w ramach Mechanizmów Finansowych i przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć o charakterze niedochodowym, przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG, zwiększenia roli społeczeństwa obywatelskiego Polsce oraz zacieśniania współpracy pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami. Budżet FOP stanowi 7% kwoty przeznaczonej dla Polski w ramach Mechanizmów Finansowych i wynosi 37,8 milionów euro. Środki te są dystrybuowane w ramach otwartych konkursów projektów organizowanych w latach 2007-2009. Wiele informacji na temat obszarów tematycznych Funduszu dla Organizacji Pozarządowych zawiera tzw. DOKUMENT RAMOWY, opracowany w grudniu 2005 roku oraz wytyczne dla wnioskodawców dostępne na stronach poszczególnych komponentów, omawiające szczegółowo procedury aplikacyjne.

W dniu 24 kwietnia 2007 roku odbyła się konferencja inauguracyjna Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w Polsce. W tym dniu ogłoszono również pierwszy otwarty nabór wniosków na komponent pierwszy - "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie" i trzeci - "Równe szanse i integracja społeczna". Na podstronach poszczególnych komponentów zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz dokumenty aplikacyjne i "Wytyczne dla Wnioskodawców".

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych to trzy komponenty, które są obsługiwane przez dwóch niezależnych Operatorów:

1. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie - Operator: Fundacja "Fundusz Współpracy"
2. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój - Operator: ECORYS Polska
3. Równe szanse i integracja społeczna - Operator: ECORYS Polska

Zadaniem Operatorów jest dystrybucja środków dla organizacji pozarządowych. Do nich należy opracowanie kryteriów wyboru projektów, procedur przyznawania dofinansowania, instrukcji związanych z raportowaniem oraz zaplanowanie i przeprowadzenie działań, które przyczynią się do prawidłowego rozlokowania dotacji wśród polskich Organizacji Pozarządowych. Fundacja „Fundusz Współpracy” i ECORYS Polska stworzyły podobne zasady wdrażania funduszu, jednak ze względu na odmienne podejście każdego Operatora jeszcze na poziomie pisania ofert, nie było możliwe wypracowanie jednolitej procedury aplikowania i wdrażania Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Dlatego pomiędzy wytycznymi w poszczególnych komponentach występują różnice. Aby ułatwić beneficjentom orientację w zasadach określonych przez Operatorów Fundacja "Fundusz Współpracy" i ECORYS Polska wspólnie uruchomili niniejszą stronę internetową, która ma na celu dostarczenie szczegółowych informacji na temat poszczególnych komponentów.